Opslag Duurzame Energie

Burgers en bedrijven moeten in 2013 een extra heffing over hun energie betalen. De opslag duurzame energie is in het leven geroepen om de verhoging van het budget voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie(SDE+) te financieren. De energiemaatschappijen gaan deze extra heffing innen via de jaarlijkse energierekening.  

 

Wat houdt de wet opslag duurzame energie in?

 

Het kabinet Rutte II streeft naar een groene groeistrategie waarbij onder andere aandacht is voor zowel klimaatverandering en eindige grondstoffen. Het regeerakkoord noemt verschillende doelen om deze ambitie te bereiken. Waaronder een volledig duurzame energievoorziening in 2050 in internationaal verband. Voor de korte termijn (2020) wordt gekozen voor een aandeel hernieuwbare energie van 16% in Nederland. Om het aandeel hernieuwbare energie te laten toenemen tot 2020 wordt het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) verhoogd. De subsidieregeling SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie die relatief goedkoop is op te wekken. Ondernemers die energie produceren zonder dat hier het milieu zwaar mee belast wordt, kan in aanmerking komen voor de subsidie.

 

Deze budgetverhoging wordt gedekt uit een verhoging van de door het kabinet-Rutte I voorziene invoering van de SDE+-heffing. Deze verhoging van de SDE+-heffing wordt gefinancierd via een opslag op de energierekening van burgers en bedrijven.

 

Is de doelstelling realistisch?

 

In principe is het mogelijk om een aandeel van 16% te halen met de gereserveerde middelen. Het structureel beschikbare jaarlijkse budget voor het stimuleren van hernieuwbare energie wordt namelijk fors verhoogd met 2,4 miljard (van 1,4 miljard naar 3,8 miljard euro in 2020). De uitgaven voor hernieuwbare energie worden pas gedaan als de hernieuwbare energieprojecten daadwerkelijk produceren, en lopen daardoor geleidelijk op. De verwachte extra uitgaven voor 2017 zijn in het regeerakkoord geraamd op 400 miljoen euro. Na 2017 lopen deze uitgaven verder op.

 

Wat zijn de effecten op korte termijn?

 

In 2013 betaalt een gemiddeld gezin 9 euro extra op de energierekening. Dit bedrag loopt in de jaren daarop volgend gestaag op. Zo betaalt een gezin in 2018 al 150 euro extra en dat alleen voor de Wet Opslag Duurzame Energie hierbij komt nog de verhoogde energiebelasting 2013. Deze verhoging is te verklaren doordat de dekking vanuit de algemene middelen steeds kleiner wordt en de dekking vanuit de ODE groter wordt. Energiemaatschappijen.nl raadt dan ook iedereen aan om alle energiemaatschappijen goed te vergelijken om zo de kosten voor uw energie zo laag mogelijk te houden.