Stimuleringsregeling Duurzame Energie

Het kabinet-Rutte II streeft een groene groeistrategie na waarbij onder andere aandacht is voor zowel klimaatverandering en eindige grondstoffen. Het regeerakkoord beoogt een volledig duurzame energievoorziening in 2050 in internationaal verband. Voor de kortere termijn wordt het ambitieuze tussendoel om in 2020 een aandeel van 16% hernieuwbare energie te realiseren gesteld.

 

Groene groeistrategie

 

Het Kabinet-Rutte II streeft naar een groene groeistrategie, in het regeerakkoord is overeengekomen om in 2050 een volledig duurzame energievoorziening te realiseren in internationaal verband. Op de korte termijn wordt het ambitieuze tussendoel gesteld om een aandeel van 16% hernieuwbare energie te realiseren.

 

Om het aandeel hernieuwbare energie zodanig te laten toenemen dat deze doelstelling wordt behaald, zal het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) verhoogd worden. Deze budgetverhoging wordt gefinancierd door een verhoging van de door kabinet-Rutte I voorziene invoering van de SDE+-heffing. Deze SDE+-heffing wordt gedekt uit een opslag duurzame energie op de energierekening van burgers en bedrijven.

 

Door de toename van het aandeel hernieuwbare energie zal er minder fossiele energie worden ingezet. De broeikasgasemissies dalen daardoor met zo’n 20Mton Co2-equivalenten in 2020, bij de geschatte emissie voor de komende jaren. Circa 90% van deze afname komt door de lagere emissie van bedrijven die onder het EU-ETS vallen.

 

Goedkopere opties

 

Wil Nederland met het beschikbare budget een aandeel van 16% hernieuwbare energie realiseren dan zullen alle goedkopere opties vrijwel volledig moeten worden benut, zoals:

 

–          Meestook van biomassa met 10% tot 20% in bestaande elektriciteitscentrales

–          Biomassavergisting

–          Biomassa-ketels in de industrie

–          Wind op land

–          Geothermie

–          Warmtekoude opslag

 

Duurdere opties

 

Maar het realiseren van een aandeel van 16% hernieuwbare energie in 2020 vergt ook de inzet van relatief dure maatregelen, waaronder:

 

–          Windparken op zee

–          Meestook van biomassa met 30% in nieuwe elektriciteitscentrales

 

Er lijkt voldoende budget te zijn gereserveerd om het doel te realiseren, maar om het potentieel daadwerkelijk volledig te kunnen benutten zullen er nog verscheidene maatschappelijke en institutionele knelpunten moeten worden opgelost. Bijvoorbeeld de weerstand van burgers en provincies tegen wind op land.

 

Doelstelling hernieuwbare energie haalbaar

 

Met het vastgestelde beleid zal Nederland waarschijnlijk voldoen aan de emissiedoelstelling voor het Kyotoverdrag en de (nog indicatieve) Eu-emissiedoelstelling voor sectoren die niet onder het Europes Co2-emissiehandelssyteem (ETS) vallen.

 

Bron: //www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/11/09/pbl-rapport-analyse-van-de-milieu-en-natuureffecten-van-bruggen-slaan.html

 

Bekijk ook:

 

Energiebelasting 2013

Energiemaatschappijen

Opslag Duurzame Energie